Dugnadshelt.no

Vilkår for bruk av tjenesten

Oppdatert 4. januar 2023

1 Innlending

Dugnadshelt.no er en tjeneste som leveres av Klubbkassa AS («Klubbkassa»). I det videre viser Dugnadshelt.no både til tjenesten som leveres og selskapet Klubbkassa.

Dugnadshelt.no gjør det enkelt for frivillige organisasjoner, idrettsklubber og -lag å samle inn penger til aktiviteter, utstyr eller annet.

I det videre omtales den som står for innsamlingen for «gruppe». Formålet med innsamlingen omtales som «tiltaket».

2 Generelt

Disse vilkårene gjelder for all bruk av tjenesten Dugnadshelt.no, og må godkjennes for tjenesten kan tas i bruk. Dette gjør du forbindelse med at du registrerer deg som bruker av tjenesten.

Som bruker av Dugnadshelt.no kan du ha en eller flere roller:

  • Dugnadsansvarlig som er den som tar initiativ til en dugnadsinnsamling på vegne av forening, idrettsklubb eller -lag, og som distribuerer informasjon til Innsamlere.
  • Innsamler er som regel foresatte eller andre som deltar i dugnadsinnsamlingen ved å personalisere dugnadssiden og distribuere informasjon om denne til Givere.
  • Givere er gjerne familie, venner eller andre Innsamler har kontakt med, og som registrerer seg som Giver i Dugnadshelt.no.

For å tilby tjenesten Dugnadshelt.no samler vi inn og behandler visse personopplysninger. Dette er nærmere beskrevet i vår Personvernerklæring. Ved registrering må du lese og godta denne personvernerklæringen.

Når du aksepterer vilkårene inngås det en avtale mellom deg og Dugnadshelt.no, om bruk av Dugnadshelt.no. Avtalen er regulert av disse vilkårene. Du er gjennom denne avtalen forpliktet til å etterleve våre vilkår. Du kan når som helst si opp avtalen ved å sende en e-post til support@dugnadshelt.no.

Du må være fylt 18 år for å være Dugnadsadministrator eller Innsamler. For å være Giver må du ha fylt 15 år.

Dugnadshelt.no skal ikke brukes på annen måte enn hva som følger av våre vilkår og formålet med tjenesten. Dugnadshelt.no forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å suspendere eller stenge din konto på Dugnadshelt.no dersom du benytter tjenesten i strid med våre vilkår eller norsk lov – eventuelt dersom vi mistenker slik misbruk.

Som Dugnadsansvarlig eller Innsamler er du ansvarlig for innholdet du publiserer, og du må forsikre deg om at innholdet du publiserer ikke strider mot våre vilkår. Dugnadshelt.no vil uten nærmere varsel slette eller avpublisere innhold eller annet materiale vi mener strider mot våre vilkår, norsk lov, er støtende eller på annet måte strider mot formålet med Dugnadshelt.no.

Du vil informeres dersom din konto suspenderes eller stenges, eller dersom innhold fjernes. I slike tilfeller benytter vi kontaktopplysningene du har registrert deg med i Dugnadshelt.no.

Publisering av dugnadsinnsamling eller annet innhold som bryter med norsk lov kan føre til politianmeldelse.

Det er ikke lov å kopiere, videreselge eller -lisensiere, dekonstruere (reverse engineer), endre, forstyrre, eller skaffe seg urettmessig tilgang til Dugnadshelt.no, dens programvare, brukergrensesnitt eller annet tilhørende Dugnadshelt.no. Det er ikke lov å forsøke å omgå sikkerhetsfunksjoner i Dugnadshelt.no.

3 Om Dugnadshelt.no

3.1 Innledning

I det følgende gis informasjon og nærmere vilkår for bruk av Dugnadshelt.no for brukertypene Dugnadsansvarlig, Innsamler og Giver.

3.2 Dugnadsansvarlig

Dugnadsansvarlig er den som på vegne av en gruppe oppretter en digital dugnad på Dugnadshelt.no, for det formål å samle inn penger til et felles tiltak. Det er altså gruppen som er arrangør av den digitale dugnaden, ikke Dugnadshelt.no.

Som Dugnadsansvarlig må du forsikre deg om at du har tillatelse fra andre i gruppen til å gjennomføre en slik innsamling.

Du må ha fylt 18 år for å være Dugnadsansvarlig.

For å registrere deg som bruker må du identifisere deg med bruk av tjenesten Vipps Logg inn. Vi benytter Vipps også for å verifisere at du som Dugnadsansvarlige oppfyller alderskravet.

Penger som samles inn gjennom dugnadsinnsamlingen utbetales til den konto vi har fått opplyst tilhører gruppen, enten fra Norges Idrettsforbund, Frivillighetsregisteret eller annen autorisert kilde.

Dugnadshelt.no overfører ingen midler til annet kontonummer enn det som er nevnt over, uten at dette kontonummeret er verifisert og godkjent av en autorisert kilde, eksempelvis ledelsen i en klubb eller forening.

Dugnadshelt.no bærer ikke ansvaret dersom det er oppgitt feil eller ugyldig kontonummer ved registrering av dugnadsinnsamlingen.

Dugnadshelt.no forbeholder seg retten til å tilbakeføre innsamlet beløp til giverne, dersom det viser seg at kontonummeret som er oppgitt er ugyldig eller feil. Dugnadshelt.no vil i slike tilfeller ta kontakt med Dugnadsansvarlig før en tilbakebetaling skjer, i tråd med den kontaktinformasjon Dugnadsansvarlig har oppgitt ved registrering.

Vi forbeholder oss også retten til å suspendere eller avpublisere dugnadsinnsamlinger som bryter med våre vilkår, formålet med Dugnadshelt.no eller dersom innsamlingen skjer i strid med norsk lov eller på annen måte oppfattes som krenkende eller støtende. I slike tilfeller tar vi kontakt med Dugnadsansvarlig, og vil foreta en konkret vurdering av innsamlingen, for å vurdere hvorvidt allerede innsamlede midler skal tilbakeføres til giver.

Som Dugnadsansvarlig har du et særlig ansvar for å oppfordre gruppens medlemmer til ikke å publisere sensitive opplysninger om seg selv eller andre.

Som Dugnadsansvarlig vil du motta rapporter om dugnaden, påminnelser og annen informasjon knyttet til driften av tjenesten, herunder oppdateringer av tjenesten og varslet nedetid.

3.3 Innsamler

En Innsamler er som oftest foreldre til barn i en gruppe. Innsamlere deltar på innsamlingen ved å klikke på invitasjonslenke mottatt fra den Dugnadsansvarlige, og deretter registrere seg som Innsamler. Utsending av invitasjonslenken skjer utenfor Dugnadshelt.no, og Dugnadshelt.no er ikke ansvarlig for innholdet i utsendingen, utover at lenken til innsamlingen fungerer.

Som Innsamler kan du tilpasse teksten som beskriver hva dugnadsmidlene skal brukes til, og eventuelt legge til navn og bilde av den personen som innsamlingen gjelder.

Laster du opp et bilde av en annen person enn deg selv, må du be om eksplisitt samtykke til publisering av bildet fra den som er avbildet. Vær særlig varsom ved publisering av bilder av barn. Husk at du også må innhente samtykke til publisering av bilde dersom barnet ditt har fylt 13 år. For yngre barn kan du selv gi slikt samtykke. Vi anbefaler likevel at dere prater med barnet om publiseringen av bildet, hva det skal brukes til og hvem som vil komme til å se bildet.

Bildet kan når som helst fjernes fra visningen, også mens dugnadsinnsamlingen pågår. Inntil videre må du sende slik hevendelse om sletting til support@dugnadshelt.no. Systemet vil slette alle bilder etter endt dugnad.

Som Innsamler er du ansvarlig for innholdet du publiserer i forbindelse med tilpasning av din egen innsamlingsside. Du er også ansvarlig for andre aktiviteter knyttet til din deltakelse i dugnadsinnsamlingen, herunder distribusjon av innsamlingslenke til venner, familie mv.

Dugnadshelt.no lager en unik lenke for din innsamling. Denne lenken kan du kopiere og dele med mulige givere når du har ferdigstilt din innsamlingsside. Utsending av denne invitasjonslenken skjer utenfor Dugnadshelt.no, og Dugnadshelt.no er ikke ansvarlig for innholdet i utsendingen, utover at lenken til innsamlingen er korrekt.

Dugnadshelt.no vil sende deg oppdateringer og varsler per e-post og/eller SMS om hvordan innsamlingen utvikler seg.

3.4 Giver

Giver mottar invitasjonslenke fra Innsamler og deltar i spill på Dugnadshelt.no ved å klikke på lenken og registrere seg.

For å donere og delta i spill må du oppgi en fungerende e-postadresse. Denne benytter vi for å kontakte deg dersom du vinner. Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt e-postadresse.

Dugnadshelt.no benytter Vipps som betalingstjeneste. Du mottar kvittering på e-post for det beløpet du benytter på Dugnadshelt.no.

4 Trekning og premier

Spillene som tilbys på Dugnadshelt.no er forhåndstrukket. Resultatet av trekningen blir presentert umiddelbart. Premiene sendes vinnerne kostnadsfritt.

5 Avregning og utbetaling.

Dugnadshelt.no gjennomfører avregning og fordeling av innsamlede midler innen 14 dager etter at dugnadsinnsamlingen er avsluttet.

Utbetaling skjer til det kontonummer Dugnadsansvarlig har oppgitt ved etablering av dugnaden.

6 Angrerett

Det er ikke mulig å angre donasjoner eller deltakelse på spill i Dugnadshelt.

7 Mangler ved premie

Dugnadshelt.no sender ut eventuelle premier til vinnere. Hvis det skulle være noe galt med premien du mottar, må du snarest ta kontakt med Dugnadshelt.no på support@dugnadshelt.no.

Ved feil vil du normalt motta en ny premie av lik eller lignende art.

8 Endringer i vilkårene eller personvernerklæring

Dugnadshelt.no kan når som helst endre Vilkårene. Vesentlige endringer varsles deg per e-post. Mindre endringer publiseres på Dugnadshelt.no. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår vilkår for bruk av tjenesten, samt vår personvernerklæring.

Ved å benytte tjenesten aksepterer du våre vilkår og endringer i disse.

9 Avbrudd og feil

Dugnadshelt.no kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig grunnet tekniske feil, vedlikehold e.l. Vi vil i den grad det er praktisk mulig, og på slik måte vi mener er hensiktsmessig, gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten.

Utbedring av tekniske feil starter så snart vi er kjent med feilen.

Feil varsles til support@dugnadshelt.no.

Feil uten vesentlig betydning for funksjonaliteten utbedres i sammenheng med planlagte oppgraderinger.

10 Immaterielle rettigheter

Klubbkassa AS er eier av Dugnadshelt.no, og innehar alle rettigheter til tjenesten, herunder også rettigheter knyttet til opphavsrett og varemerke.

11 Analyse

Dugnadshelt.no kan benytte giverhistorikk for å analysere bruken av tjenesten. Slike aggregerte opplysninger om bruken av Dugnadshelt.no kan publiseres offentlig, blant annet på våre eller samarbeidspartneres websider, rapporter, i avisartikler eller i forbindelse med markedsføring mv.

Opplysningene som publiseres er anonymisert, og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner eller innsamlinger basert på dette materialet.

12 Ansvarsbegrensning

Dugnadshelt.no kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av Dugnadshelt.no, eller som følge av mangler ved tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, tekniske feil, nedetid eller andre hendelser som innebærer avbrudd i tjenesten eller som på annen måte innebærer at en innsamling ikke gjennomføres som planlagt, helt eller delvis.

13 Lovvalg og verneting

Vilkårene og avtalen mellom deg og Dugnadshelt.no skal tolkes i henhold til norsk rett.

En eventuell uenighet knyttet til din bruk av Dugnadshelt.no skal søkes løst i minnelighet. Lykkes ikke dette, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

14 Kontaktopplysninger

Eier av Dugnadshelt.no:

Klubbkassa AS (925 436 097)
Adresse: Bedriftsvegen 58, 3735 Skien
E-post: support@dugnadshelt.no